Для отримання кредиту член спілки заповнює Заяву.

 Заява про надання кредиту повинна містити інформацію про особу позичальника, місце проживання, номери телефонів, місце роботи, інформацію про щомісячні доходи позичальника та членів його родини, інформацію щодо кредиту, а саме сума кредиту, термін користуванням кредитом, запропоноване забезпечення, інформацію про досвід отримання кредитів в минулому, а також інформацію про наявну кредиторську заборгованість на момент подання заяви тощо.

Заява про надання комерційних кредитів та кредитів на ведення фермерських господарств крім вищезазначеної інформації повинна містити інформацію про реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності, місцезнаходження, номери телефонів, види діяльності, кількість працюючих, інформацію про наявні ліцензії та дозволи, етапи використання кредиту, інформацію про поточну діяльність: обсяги реалізації, інформацію про наявні основні засоби.

Забезпеченням виконання зобов’язань за кредитними договорами є:

1) застава;

2) порука;

3) інші види забезпечення не заборонені законодавством

 

 Спілка здійснює нарахування процентів за користування кредитами на підставі кредитних договорів в останній день кожного місяця та в день, визначений умовами укладеного з членом Спілки договору. Нарахування процентів за договорами кредиту відбувається за кожний фактичний строк користування кредитом і починається з наступного дня після отримання членом Спілки суми кредиту, а припиняється в день остаточного розрахунку за кредитом.

 

     Оцінка кредитоспроможності позичальника та поручителів здійснюється на підставі документів, що надаються позичальником та поручителями, а також, на підставі інформації, яка отримана від позичальника, поручителів ,для споживчих кредитів інформацію щодо виконання споживчих зобов"язань за кредитними операціями, включаючи зобов"язання перед іншими кредитодавцями та з інших джерел.

         Для проведення оцінки кредитоспроможності позичальник та поручителі надають до Спілки копії та оригінали наступних документів з дотриманням наступних вимог до їх змісту:

– заяву на отримання кредиту (повинна містити суму кредиту, необхідну члену Спілки; строк такого кредиту та його цільове призначення);

– паспорт або документ, що його заміняє (паспорт  або документи, що його заміняють повинні відповідати по формі та змісту відповідним нормативно-правовим актам України);

– довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру;

– документ, що підтверджує отримані доходи (такими документами вважається – довідка про заробітну плату, довідка про пенсію та/або декларація про доходи фізичної особи та/або звіт суб’єкта підприємницької діяльності );

– у випадку розгляду сукупного сімейного доходу позичальника – документи, що підтверджують отримані доходи членами родини (такими документами вважається – довідка про заробітну плату, довідка про пенсію та/або декларація про доходи фізичної особи та/або звіт суб’єкта підприємницької діяльності.).

 При наданні комерційних кредитів позичальник, крім документів зазначених в абзаці 2 цього пункту, надає Спілці належним чином завірені копії та оригінали документів (для огляду), що підтверджують реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності; довідку з ЄДРПОУ; документи, що підтверджують реєстрацію єдиного соціального внеску; наявні ліцензії, дозволи, фінансову та/або іншу звітність, тощо. Завірені копії документів додаються до заяви на отримання кредиту. Всі документи за формою та змістом повинні відповідати вимогам, встановленими до таких документів відповідними нормативно-правовими актами України.

  При наданні кредитів фермерським господарствам та приватним підприємствам, які знаходяться у власності члена Спілки, член Спілки, крім зазначених в абзаці 2 цього пункту документів, надає Спілці належним чином завірені копії та оригінали документів (для огляду), що підтверджують державну реєстрацію такого фермерського господарства чи приватного підприємства; довідку з ЄДРПОУ; документи, що підтверджують реєстрацію платника податків; довідку про відсутність заборгованості по сплаті обов’язкових платежів та зборів; наявні ліцензії та дозволи; податкову та фінансову звітність за останні 12 місяців тощо. Завірені копії документів додаються до заяви на отримання кредиту. Всі документи за формою та змістом повинні відповідати вимогам, встановленими до таких документів відповідними нормативно-правовими актами України.

        За рішенням спостережної ради перелік документів, необхідний для проведення аналізу кредитоспроможності позичальника може бути змінений. У випадку недостатності інформації в наданих документах для прийняття рішення про надання кредиту Спілка має право вимагати від позичальника надання й інших документів крім перелічених вище та визначених рішенням спостережної ради.

         Окремим рішенням спостережної ради, встановлюються критерії, яким повинен відповідати заявник для отримання кредиту відповідно до встановлених підвидів кредитів, що надаються членам Спілки.

 

 Всі документи позичальника та висновок уповноваженого члена кредитного комітету розглядаються кредитним комітетом.

 

 Строки розгляду заяв про надання кредитів та прийняття рішень по ним становлять від 1 до 30 календарних днів. Строки розгляду заяв про надання кредитів та прийняття рішень по ним можуть бути змінені за окремим рішенням спостережної ради Спілки.

Рішення кредитного комітету про надання кредиту або відмову в наданні кредиту фіксується в протоколі засідання Кредитного комітету.

Механізм сплати: готівка, безготівковий розрахунок (можливість перерахування на рахунок кредитної спілки за заявою позичальника поданою до роботодавця, частини зарплати позичальника в рахунок погашення кредиту),перерахування на поточний рахунок  третьої особи за заявою члена кредитної спілки.

 Можливість дострокового погашення кредиту (при цьому проводиться перерахунок відсотків по кредиту за фактичний строк користування кредитом.);

 

Кредитна спілка надає членам кредитної спілки кредити з наступним строком користування:

1) кредити з терміном погашення до 3 місяців включно;

2) кредити з терміном погашення від 3 до 12 місяців включно;

3) кредити з терміном погашення понад 12 місяців включно.

За цільовим  призначенням:

1) кредити, надані на ведення особистих селянських господарств;

2) кредити, надані на придбання, будівництво, ремонт та реконструкцію житла;

3) споживчі кредити;

4) інші потреби.

Кредити надаються з наступними режимами сплати вісотків і основної суми кредиту:

1) кредит зі сплатою процентів і основної суми кредиту в кінці строку дії кредитного договору;

2) кредит з періодичною сплатою процентів і сплатою основної суми кредиту в кінці строку дії кредитного договору;

3) кредит з періодичною сплатою процентів і періодичною сплатою рівних часток основної суми кредиту, які розраховуються шляхом ділення загальної суми наданого кредиту на кількість періодів користування кредитом. При цьому, нарахування і сплата процентів проводиться на залишок заборгованості за кредитом;

4) кредит з періодичною сплатою процентів і основної суми кредиту «рівними долями», за яким передбачається незмінна (однакова) сума платежу протягом всього терміну дії угоди. Такий платіж включає в себе як проценти, нараховані за користування кредитом, так і частину кредиту. При цьому, питома вага процентів, які нараховуються на залишок основної суми, з кожним наступним платежем зменшується, а питома вага суми кредиту зростає.

 

Розмір плати (процентів), яка встановлюється для окремих видів кредитів затверджується рішенням спостережної ради кредитної спілки.

  Більш детальну інформацію про надання кредитів надано в Положенні про фінансові послуги кредитної спілки.

Згідно рішення СР №4 від 20.01.2020 року , з 20.01.2020 року  діють слідуючі відсоткові ставки по кредитам та терміни надання :

1)для позичальників, які в забезпечення кредиту надають депозитні заощадження -  відсоткова ставка на рівні 3% в місяць від залишку суми, тобто 36% річних(ефективна ставка відсотка -43%);

2)для позичальників , які в забезпечення кредиту дають гарантоване письмове доручення на отримання та погашення кредиту пенсійними коштами ,  пільгова  відсоткова ставка 4,5% місячних від залишку суми, тобто 54 % річних (ефективна ставка відсотка-70%);

3)для всіх інших позичальників - надаються кредити під відсоткову ставку 5% в місяць від залишку боргу, тобто 60% річних (ефективна ставка відсотка-79,95%).

 

 Термін користування кредитом встановити не більше як 60 місяців.

 

                       Примірні графіки сплати кредитів з відсотковою ставкою 5% на місяць від залишку суми (ефективна ставка відсотка):

 

 

Графік основна сума в кінці строку, проценти на кінець періоду.......................................................................

 

Графік погашення основна сума рівними частина................................................................................................

 

Графік погашення все в кінці строку.........................................................................................................................

 

Графік погашенння рівними частинами....................................................................................................................