До уваги членів спілки! Згідно рішення Спостережної ради від 11.04.2022 року, для відновлення діяльності спілки, з 15.04.2022 року 

- відновлюється кредитування членів спілки;

- поновлюється нарахування відсотків по кредитам;

- встановлюється оплата за оформлення та супроводження кредиту в розмірі 1% від суми наданого кредиту, для віновлювальної кредитної лінії

1% від суми кожного наданого траншу. 

 

Інформацію про істотні характеристики послуги з надання мікрокредиту (додаток 1-100 )з 15.04.2022.

Інформацію про істотні характеристики послуги з надання споживчого кредиту (без застави) (додаток 2-100) з 15.04.2022.

Інформацію про істотні характеристики послуги з надання споживчого кредиту (під заставу) (додаток 3 -100)з 15.04.2022.

Інформацію про істотні характеристики послуги з надання споживчого кредиту, забезпеченого іпотекою/майновими правами на предмет нерухомості (додаток 4-100) з15.04.2022.

 

 

   До уваги членів спілки!  Згідно рішення Спостережної ради від 28.02.2022 року:

- в умовах форс-мажорних обставин (на час дії військового стану) кредитування членів спілки проводитись не буде;

- з 01.03.2022   нарахування відсотків на кредити проводитись не буде.

 

Інформація про істотні характеристики послуги з надання мікрокредиту (додаток 1 -100) .

Інформація про істотні характеристики послуги з надання споживчого кредиту (без застави) (додаток 2 -100).

Інформація про істотні характеристики послуги з надання споживчого кредиту (під заставу) (додаток 3 -100).

Інформація про істотні характеристики послуги з надання споживчого кредиту, забезпеченого іпотекою/майновими правами на предмет нерухомості (додаток 4 -100)

 

  Для отримання кредиту член спілки заповнює Заяву.

 Заява про надання кредиту повинна містити інформацію про особу позичальника, місце проживання, номери телефонів, місце роботи, інформацію про щомісячні доходи позичальника та членів його родини, інформацію щодо кредиту, а саме сума кредиту, термін користуванням кредитом, запропоноване забезпечення, інформацію про досвід отримання кредитів в минулому, а також інформацію про наявну кредиторську заборгованість на момент подання заяви , що складає кредитну історію, використання та поширення якої проводиться через бюро кредитних історій та визначеної Законом України "Про організацію формування та обігу кредитних історій",

Заява про надання комерційних кредитів та кредитів на ведення фермерських господарств крім вищезазначеної інформації повинна містити інформацію про реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності, місцезнаходження, номери телефонів, види діяльності, кількість працюючих, інформацію про наявні ліцензії та дозволи, етапи використання кредиту, інформацію про поточну діяльність: обсяги реалізації, інформацію про наявні основні засоби.

Забезпеченням виконання зобов’язань за кредитними договорами є:

1) застава;

2) порука;

3) інші види забезпечення не заборонені законодавством

 

 Спілка здійснює нарахування процентів за користування кредитами на підставі кредитних договорів в останній день кожного місяця та в день, визначений умовами укладеного з членом Спілки договору. Нарахування процентів за договорами кредиту відбувається за кожний фактичний строк користування кредитом і починається з наступного дня після отримання членом Спілки суми кредиту, а припиняється в день остаточного розрахунку за кредитом. За типом -фіксована процентна ставка, за способом нарахування- ефективна ставка відсотка.

 

     Оцінка кредитоспроможності позичальника та поручителів здійснюється на підставі документів, що надаються позичальником та поручителями, а також, на підставі інформації, яка отримана від позичальника, поручителів ,для споживчих кредитів інформацію щодо виконання споживчих зобов"язань за кредитними операціями, включаючи зобов"язання перед іншими кредитодавцями та з інших джерел.

         Для проведення оцінки кредитоспроможності позичальник та поручителі надають до Спілки копії та оригінали наступних документів з дотриманням наступних вимог до їх змісту:

– заяву на отримання кредиту (повинна містити суму кредиту, необхідну члену Спілки; строк такого кредиту та його цільове призначення);

– паспорт або документ, що його заміняє (паспорт  або документи, що його заміняють повинні відповідати по формі та змісту відповідним нормативно-правовим актам України);

– довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру;

– документ, що підтверджує отримані доходи (такими документами вважається – довідка про заробітну плату, довідка про пенсію та/або декларація про доходи фізичної особи та/або звіт суб’єкта підприємницької діяльності );

– у випадку розгляду сукупного сімейного доходу позичальника – документи, що підтверджують отримані доходи членами родини (такими документами вважається – довідка про заробітну плату, довідка про пенсію та/або декларація про доходи фізичної особи та/або звіт суб’єкта підприємницької діяльності.).

 

        За рішенням спостережної ради перелік документів, необхідний для проведення аналізу кредитоспроможності позичальника може бути змінений. У випадку недостатності інформації в наданих документах для прийняття рішення про надання кредиту Спілка має право вимагати від позичальника надання й інших документів крім перелічених вище та визначених рішенням спостережної ради.

         Окремим рішенням спостережної ради, встановлюються критерії, яким повинен відповідати заявник для отримання кредиту відповідно до встановлених підвидів кредитів, що надаються членам Спілки.

 

 Всі документи позичальника та висновок уповноваженого члена кредитного комітету розглядаються кредитним комітетом.

 

 Строки розгляду заяв про надання кредитів та прийняття рішень по ним становлять від 1 до 30 календарних днів. Строки розгляду заяв про надання кредитів та прийняття рішень по ним можуть бути змінені за окремим рішенням спостережної ради Спілки.

Рішення кредитного комітету про надання кредиту або відмову в наданні кредиту фіксується в протоколі засідання Кредитного комітету.

Механізм сплати: готівка, безготівковий розрахунок (можливість перерахування на рахунок кредитної спілки за заявою позичальника поданою до роботодавця, частини зарплати позичальника в рахунок погашення кредиту),перерахування на поточний рахунок  третьої особи за заявою члена кредитної спілки.

 Можливість дострокового погашення кредиту (при цьому проводиться перерахунок відсотків по кредиту за фактичний строк користування кредитом.);

 

Кредитна спілка надає членам кредитної спілки кредити з наступним строком користування:

1) кредити з терміном погашення до 3 місяців включно;

2) кредити з терміном погашення від 3 до 12 місяців включно;

3) кредити з терміном погашення понад 12 місяців включно.

За цільовим  призначенням:

1)  кредити, надані на придбання, будівництво, ремонт та реконструкцію нерухомого майна;

3) споживчі кредити;

4) інші потреби.

Кредити надаються з наступними режимами сплати вісотків і основної суми кредиту:

1) кредит зі сплатою процентів і основної суми кредиту в кінці строку дії кредитного договору;

2) кредит з періодичною сплатою процентів і сплатою основної суми кредиту в кінці строку дії кредитного договору;

3) кредит з періодичною сплатою процентів і періодичною сплатою рівних часток основної суми кредиту, які розраховуються шляхом ділення загальної суми наданого кредиту на кількість періодів користування кредитом. При цьому, нарахування і сплата процентів проводиться на залишок заборгованості за кредитом;

4) кредит з періодичною сплатою процентів і основної суми кредиту «рівними долями», за яким передбачається незмінна (однакова) сума платежу протягом всього терміну дії угоди. Такий платіж включає в себе як проценти, нараховані за користування кредитом, так і частину кредиту. При цьому, питома вага процентів, які нараховуються на залишок основної суми, з кожним наступним платежем зменшується, а питома вага суми кредиту зростає.

 

Розмір плати (процентів), яка встановлюється для окремих видів кредитів затверджується рішенням спостережної ради кредитної спілки.

  Більш детальну інформацію про надання кредитів надано в Положенні про фінансові послуги кредитної спілки.

Згідно рішення СР №4 від 04.02.2022 року , для споживчих кредитів діють слідуючі відсоткові ставки по кредитам та терміни надання :

1)для позичальників, які в забезпечення кредиту укладають з спілкою договір застави майнових прав -  відсоткова ставка на рівні 36% від залишку суми, тобто 36% річних(ефективна ставка відсотка -43%).Реальна переплата по кредиту, при умові погашення згідно графіку, становить від 20,73%-47,61% річних   , та залежить від обраного графіку ;

 

2)для позичальників , які в забезпечення кредиту   дають гарантоване письмове доручення на отримання та  погашення кредиту пенсійними або зарплатними коштами- 54 (ефективна ставка - 70%) Реальна переплата по кредиту  при умові погашення кредиту згідно графіка становить від 30,49-71% річних та залежить від обраного графіку платежів;

3) для інших позичальників процентна ставка 60%  на залишкову суму по кредиту (ефективна 79,95%),реальна переплата по кредиту, при умові погашення згідно графіку, становить від 33,73-84,55% річних, та залежить від обраного графіку платежів.

Для кредитів наданих на придбання,будівництво, ремонт та реконструкцію нерухомого майна:

 встановити відсоткову ставку 48% річних від залишку суми( ефективна ставка -61%) .Реальна переплата по кредиту, при умові погашення згідно графіку , становить від 38,41%-73,72% річних ,  та залежить від обраного графіку погашення

 

 Для забезпечення по кредиту сумою до 20 000 грн. необхідне поручительство 1 особи, для кредитів понад 20 000 грн.-  поручительство 2-х осіб.

 Термін користування кредитом встановити не більше як 60 місяців.

    Інформація щодо взаємодії спілки та споживача фінансових послуг згідно вимог ЗУ "Про споживче кредитування" та Положення про вимоги до кредитодавця, нового кредитора, колекторської компанії та їхньої діяльності при здійсненні ними врегулювання просроченої заборгованості: 

 -кредитна спілка не залучає колекторські компанії для врегулювання заборгованості членів кредитної спілки;

- кредитна спілка не здійснює відступлення права вимоги за договором про споживчий кредит новому кредитодавцю;

-кредитна спілка розпочинає діяльність із врегулювання простроченої заборгованості на наступний робочий день після порушення споживачем погодженого графіку платежів, який є додатком до договору про споживчий кредит;

- порядок і спосіб погашення простроченої заборгованості (наприклад, заборгованість погашається готівкою в касі кредитної спілки або безготівково на рахунок кредитної спілки «Єднання»членів ВАТ»Могилів-Подільський машзавод»   UA533026890000026502055300256 у порядку, що визначений відповідним договором про споживчий кредит, а саме у разі недостатності суми здійсненого платежу для виконання зобов’язання за Кредитним договором у повному обсязі ця сума погашає вимоги Кредитодавця у такій черговості:

1) у першу чергу сплачуються прострочена до повернення сума кредиту та прострочені проценти за користування кредитом;

2) у другу чергу сплачуються сума кредиту та проценти за користування кредитом;

3) у третю чергу сплачуються інші платежі відповідно до цього Договору).

 -   Порядок взаємодії із споживачем фінансових послуг при врегулюванні простроченої заборгованості (вимоги щодо етичної поведінки)зразок надається.

 -   Повідомлення кредитодавця, про те, що інтереси споживача фінансових послуг при врегулюванні простроченої заборгованості представляє його уповноважений представник – зразок надається.

     Механізм захисту прав споживачів фінансових послуг:

Можливість та порядок позасудового розгляду скарг споживачів фінансових послуг

1.Скарги споживачів фінансових послуг кредитною спілкою в позасудовому порядку розглядається згідно Закону України"Про звернення громадян" за місцезнаходженням кредитної спілки.

2. Споживач фінансових послуг може звернутись із скаргою для позасудового розгляду згідно законодавства до:

Національний банк України, місцезнаходження: 01601,Київ,вул Інститутська ,9,телефон 0 800 505 240.

Для подання письмових звернень громадян:вул Інститутська,11-б,м.Київ-8, 01601

-Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (Держпродспоживслужба)адреса: 01001,м.Київ,вул.Б.Грінченка,1,тел.279-12-70; info@dpss.gov.ua. http/www.consumer.gov.ua

 

Примірні графіки сплати кредитів з відсотковою ставкою 5% на місяць від залишку суми (ефективна ставка відсотка) згідно Правил розрахунку небанківськими фінансовими установами України загальної вартості кредиту для споживача та реальної річної процентної ставки за договором про споживчий кредит(Постанова НБУ № 16 від 11.02.2021, та рішення СР спілки №8 від 13.05.2021) :

 

Графік рівними частинами щомісяця........................................................................................

 

Графік основна сума рівними частинами щомісяця , відсотки щомісяця............................

 

Графік основна сума і відсотки в кінці строку............................................................................

 

Графік основна сума в кінці строку, відсотки щомісяця............................................................

 

До укладання договору з клієнтом надає у письмовій формі наступну інформацію:.........

 

 

Інформація для клієнтів , що надається до укладення договору (від 04.02.2022):.............................